How to pretty print a JSON object with JavaScript

Quý PV
6 tháng trước
1 phút đọc

Bài viết này chia sẻ với các bạn một tips nhỏ để các bạn có thể in toàn bộ object JSON theo format đẹp để có thể xem logs ở console dễ hơn khi debug mà ko cần bấm expand các thuộc tính ra.

Code ví dụ

var obj = {
  name: 'Dream Tab',
  title: 'Front-end Developer',
  country: 'VN',
  skills: ['Vue.js', 'JavaScript']
};

console.log(JSON.stringify(obj, null, 2));

Kết quả

{
 "name": "min",
 "title": "Front-end Developer",
 "country": "VN",
 "skills": [
  "Vue.js",
  "JavaScript"
 ]
}

Bên dưới đây là kết quả khi mình thay 2 bằng số 4

console.log(JSON.stringify(obj, null, 4));

Kết quả

{
  "name": "min",
  "title": "Front-end Developer",
  "country": "VN",
  "skills": [
    "Vue.js",
    "JavaScript"
  ]
}

Từ đó ta nhận ra rằng số 2 hay số 4 đó là số khoảng trắng.

Tham khảo thêm

Các bạn có thể tham khảo tham số của JSON.stringify tại đây:

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/stringify